Aktualitātes

10|06|2019

Preču zīmes/ preču zīmes līdzības izvērtēšana*

Augstākās tiesas spriedumā Senāts secina, ka nevar tikt prasīts, lai Kopienas preču zīme būtu pazīstama noteikti definētas sabiedrības procentuālai daļai, jo prasītais atpazīstamības līmenis ir uzskatāms par sasniegtu, ja preču zīme ir pazīstama būtiskai sabiedrības daļai, uz kuru attiecas ar šo preču zīmi aptvertās preces vai pakalpojumi
Patentu valde reģistrēja trešās personas Igaunijas uzņēmuma pieteiktās preču zīmes – vārdisku preču zīmi un figurālu preču zīmi „JAUME SERRA CRISTALINO”. Pieteicēja Francijas uzņēmums vērsās Patentu valdē ar iebildumu pret šo preču zīmju reģistrāciju, atsaucoties uz to līdzību ar agrākām pieteicējas preču zīmēm „CRISTAL”. Ar Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu iebildums noraidīts.

Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, ar 2018. gada 27. jūnija spriedumu pieteikumu noraidīja.

Senāts, izskatot minēto lietu, norāda: “[..] lai pārbaudītu, vai zīmei piemīt augsts atšķirtspējas līmenis saistībā ar tās pazīstamību, apelācijas instances tiesai bija jāapsver visi lietā nozīmīgie apstākļi, jo īpaši zīmes tirgus daļa, tas, cik intensīvi, ģeogrāfiski plaši un ilgstoši zīme tikusi izmantota, līdzekļu apjoms, ko uzņēmums investējis zīmes popularizēšanā, konkrētās sabiedrības daļas proporcija, kura, pateicoties zīmei, identificē preces un pakalpojumus kā tādus, ko ražojis vai sniedzis konkrētais uzņēmums.”

Senāts secina: “Konkrētajā gadījumā, atzīstot, ka, iespējams, ir pierādīts, ka preču zīmei „CRISTAL” ir reputācija Apvienotajā Karalistē, bet nav pierādīta zīmes plaša pazīstamība Latvijā, apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā, ka šai preču zīmei tomēr varētu būt reputācija Direktīvas 2008/95/EK un likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 39.3. panta pirmās daļas, kurā transponēta šī norma, izpratnē. Ja tiktu atzīts, ka preču zīmei „CRISTAL” ir reputācija Eiropas Savienībā, šis fakts būtu jāņem vērā sajaukšanas iespējas vērtējumā – preču zīmēm ar reputāciju piemīt augstāka atšķirtspēja, līdz ar to pastāv lielāka sajaukšanas iespēja.”

Tādējādi: “Veicot sajaukšanas iespējas izvērtējumu, jāievēro, ka sajaukšanas iespējas novērtējums atkarīgs no vairākiem elementiem, jo īpaši tā, vai sabiedrība atpazīst agrāko zīmi attiecīgajā tirgū. Jo augstāka ir agrākās zīmes atšķirtspēja, jo lielāka ir sajaukšanas iespēja, un tāpēc zīmēm ar augstu atšķirtspējas līmeni per se, vai tādēļ, ka sabiedrība tās atpazīst, piemīt plašāka aizsardzība nekā zīmēm, kam atšķirtspēja ir mazāka. Izvērtējums ir atkarīgs ne tikai no preču zīmes un apzīmējuma līdzības pakāpes, bet arī no tā, cik viegli apzīmējumu var asociēt ar preču zīmi, it īpaši ņemot vērā šīs preču zīmes atpazīstamību tirgū.”

Tātad, ja: “Ja tiktu konstatēta sajaukšanas iespēja starp reģistrācijai pieteikto preču zīmi un agrāko preču zīmi, kas tiek izmantota dārgu un augstas kvalitātes produktu marķēšanai, varētu tikt radīts iespaids, ka ar agrāko preču zīmi marķētie produkti ir mazāk ekskluzīvi, tādējādi kaitējot preču zīmes reputācijai.”

Vispārējā tiesa 2005. gada 8. decembra spriedumā lietā „Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)” Nr. T‑29/04 atzinusi, ka vārds „cristal” nekādi nav aprakstošs attiecībā uz apskatāmajām precēm, bet to var uzskatīt par zīmīgu. Tāpēc preču zīmei „CRISTAL” piemīt vidēja atšķirtspēja.

Senāts norāda: “Nevar tikt prasīts, lai Kopienas preču zīme būtu pazīstama noteiktam šādi definētas sabiedrības procentuālai daļai. Prasītais atpazīstamības līmenis ir uzskatāms par sasniegtu, ja preču zīme ir pazīstama būtiskai sabiedrības daļai, uz kuru attiecas ar šo preču zīmi aptvertās preces vai pakalpojumi. Pārbaudot šo nosacījumu, valsts tiesai ir jāņem vērā visi nozīmīgie lietas faktiskie apstākļi, proti, preču zīmes tirgus daļa, tās izmantošanas intensitāte, ģeogrāfiskā izplatība un izmantošanas ilgums, kā arī tās īpašnieka preču zīmes reklāmā ieguldīto līdzekļu apmērs.”

Tādējādi, pēc Senāta domām: “[..] apelācijas instances tiesa nepamatoti preču zīmes atpazīstamību saistījusi ar it kā nelielo „CRISTAL” produkcijas patēriņa apjomu Latvijā. Kā pati apelācijas tiesa atzinusi, šo produkciju var atļauties tikai neliela sabiedrības daļa, tāpēc, nosakot preču zīmes atpazīstamību, it īpaši ir jāņem vērā tās atpazīstamība šajā specializētajā sabiedrībās daļā, uz kuru attiecas šī prece jeb kam preču zīmju īpašnieks mērķējis preces reklāmu kā potenciālajiem pircējiem.”

Minēto apsvērumu dēļ Senāts atceļ apstrīdēto spriedumu.


Jautājumus saistībā ar šo nolēmumu var uzdot arī ZAB “Azanda & Associates” jurista palīgam Stellai Kaprānei, mob. tālr.: 27800239, e-pasts: stella.kaprane@azanda.lv


Pieejams:
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/administrativo-lietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2019
* Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 09.05.2019. spriedums lietā Nr. SKA-811/2019

 
Sākums
 
© 2019 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»