Aktualitātes

04|07|2019

Tiesas izdevumu piedziņa*

Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs.

Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas spriedumu noraidīta Rīgas domes prasība pret AS „Swedbank”, SIA „Investo” un [pers. A] ar trešo personu prasītājas pusē [pers. B] par kredītlīnijas līguma un hipotēkas līguma atzīšanu par spēkā neesošiem, hipotēkas ieraksta un SIA „Investo” īpašuma tiesību nostiprinājuma dzēšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību atzīšanu Rīgas pilsētas pašvaldībai uz dzīvokļa īpašumu.

Trešā persona [pers. B] iesniegusi apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas spriedumu, pārsūdzot to pilnā apmērā. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu Rīgas domes prasība noraidīta.

Atsaucoties uz Civilprocesa likuma 42. panta otro un trešo daļu, un, ņemot vērā, ka trešā persona [pers. B] ar tiesas lēmumu ir atbrīvota no valsts nodevas samaksas par apelācijas sūdzību, un prasītājas pārstāvis apelācijas instances tiesas sēdē prasību uzturēja, tiesa atzinusi, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 5.panta piekto daļu, par trešās personas iesniegto apelācijas sūdzību nesamaksātā valsts nodeva valsts ienākumos piedzenama no prasītājas.

Rīgas dome kasācijas sūdzībā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru no Rīgas domes piedzīta valsts nodeva, norādot, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 189. panta trešo daļu, jo Civilprocesa likuma 5. panta piektās daļas piemērošanu nav pamatojusi, tiesai esot bijis jāpiemēro Civilprocesa likuma 42. panta ceturtā daļa un tiesas izdevumu samaksu jāuzņemas valstij.

Izskatījis lietu, Senāts norāda, ka pārsūdzētajā daļā spriedums atstājams negrozīts. Izskatāmajā lietā prasītāja ir Rīgas dome, kura kā juridiska persona no tiesas izdevumu samaksas nav atbrīvota. Gadījumā, ja no valsts nodevas par apelācijas sūdzības iesniegšanu atbrīvota trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem, nav pamatots secinājums, ka no šo tiesas izdevumu samaksas atbrīvota arī prasītāja.

Civilprocesa likums nenoteic regulējumu par tiesas izdevumu atlīdzināšanu valstij gadījumā, ja pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzējusi trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem, kura no valsts nodevas par apelācijas sūdzības iesniegšanu samaksas pienākuma ir atbrīvota un prasība ar apelācijas instances tiesas spriedumu noraidīta.

Prasītājam, kurš nav iepriekš samaksājis tiesas izdevumus valsts ienākumos, ir jāsamaksā valstij nenomaksātie tiesas izdevumi, ja nolēmums nav viņam labvēlīgs un viņš nav atbrīvots no tiesas izdevumiem.

Senāts secina: “Trešā persona lietā ir prasītājas izvēle, tādēļ prasītāja no tiesas izdevumiem nav atbrīvota. Senāta ieskatā tas nozīmē, ka Civilprocesa likuma 42. panta otrajā daļā paredzētās sekas var tikt attiecinātas uz izšķiramo jautājumu par tiesas izdevumu atlīdzināšanu valstij, kā to pareizi atzinusi tiesa. Turklāt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru no prasītājas valsts ienākumos piedzīti nesamaksātie ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi [..], prasītāja nav pārsūdzējusi. Šajā sakarā jāuzsver, ka izdevumu atlīdzināšanas gan valstij, gan pretējai pusei mērķis ir atturēt prāvniekus no nepamatotu prasību celšanas.”

Minēto apsvērumu dēļ Senāts kasācijas sūdzību noraida.


Jautājumus saistībā ar minētajiem nolēmumiem varat uzdot arī ZAB “Azanda & Associates” jurista palīgam Stellai Kaprānei, mob. tālr.: 27800239, e-pasts: stella.kaprane@azanda.lv


Pieejams:
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2019
*Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta 2019.gada 12.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-148/2019


 
Sākums
 
© 2019 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»